Zasady akcji #zabierzLesovika

Zasady akcji #zabierzLesovika

Regulamin:

Organizatorem konkursu #zabierzLesovika (nazywany dalej „akcją”) jest firma LESOVIK Małgorzata Szalińska-Palowska z siedzibą przy ul. Nagodziców 10/11, 03-188 Warszawa.

Regulamin obowiązuje od dnia publikowania do dnia zakończenia akcji. Treść regulaminu dostępna jest na stronie https://lesovik.eu i w siedzibie Organizatora.

Osoby przystępujące do akcji zobowiązują się do przestrzegania całości Regulaminu i wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację swojego imienia, nazwiska, wizerunku, planu działania na dostępnych organizatorowi kanałach, w szczególności stronie www, portalach społecznościowych, blogach, w materiałach drukowanych i innych środkach przekazu.

W akcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby fizyczne niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna.

Nadzór nad przebiegiem akcji pełnić bedą osoby wchodzące w skład komisji konkursowej wyznaczone przez Organizatora.

Akcja będzie promowana w wybranych, dostępnych organizatorowi środkach przekazu, w szczególności na stronach www, portalach społecznościowych, w materiałach drukowanych.

Nagrodą w akcji jest możliwość wypożyczenia wybranego sprzętu z aktualnej oferty firmy Lesovik. Rodzaj i ilość wypożyczanego sprzętu oraz czas wypożyczenia określane będą w drodze indywidualnych ustaleń z osobami nagrodzonymi.

Akcja skierowana jest do osób, które zajmują się szeroko rozumianą aktywnością outdoorową.

Do akcji może przystąpić każdy, kto do 22 kwietnia 2017 roku prześle swoje zgłoszenie.

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres kontakt@lesovik.eu, wiadomość tytułując „Zabieram Was ze sobą!”. W treści zgłoszenia należy:
• podać swoje imię i nazwisko
• krótko opisać pole swojej działalności
• przedstawić plan na wykorzystanie produktów Lesovika w ramach akcji
• podać daty, w których planowane jest przeprowadzenie testu
• poinformować o możliwościach publikacji relacji z użytkowania powierzonego wyposażenia (zdjęcia, film, dostępne kanały – internet, social media, prasa itp.)
• dołączyć przykłady wcześniejszych publikacji o podobnej tematyce – zdjęć, opisów, filmów

UWAGA! Im dokładniej podane będą powyższe informacje tym łatwiejszy będzie dla nas wybór i tym większe twoje szanse na udział w akcji. Prosimy więc o konkrety. Niestety propozycje w stylu „w lecie będę chodził na wycieczki i na pewno uda się zrobić kilka zdjęć” nie są konkretami, nie wiemy czego się spodziewać.

Wybór osób nagrodzonych zostanie dokonany na podstawie zgłoszenia przez komisję. Kryterium wyboru będzie atrakcyjność planów, dostępne pola publikacji, wcześniejsze doświadczenie fotograficzne, filmowe, publicystyczne.

Organizator ma prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia oraz do zaakceptowania tylko wybranych zgłoszeń według oceny komisji.

Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie w terminie do 10 dni roboczych drogą mailową. Jeżeli osoba nagrodzona nie skontaktuje się z Organizatorem w terminie do 3 dni roboczych od chwili poinformowania jej o nagrodzie, osoba traci prawo do odbioru nagrody.

Wypożyczony w ramach nagrody sprzęt zostanie przekazany osobom nagrodzonym drogą pocztową na wskazany adres w ustalonym indywidualnie terminie.

Nagroda nie podlega wymianie na inną, szczególnie na ekwiwalent pieniężny.

Zasady wypożyczenia i zobowiązania stron określać będzie umowa spisana pomiędzy osobami nagrodzonymi z Organizatorem. Umowa w szczególności zawierać będzie ustalenia dotyczące planów osoby nagrodzonej na wykorzystanie wypożyczonego sprzętu, terminu realizacji planu, rodzaj i termin publikacji relacji, zakres dokumentacji fotograficznej i wideo.

Po zakończeniu testów uczestnik akcji zobowiązany jest na własny koszt odesłać powierzony sprzęt na adres Organizatora.

Powierzone wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym, umożliwiającym dalsze pełnowartościowe wykorzystanie.

Za powierzony sprzęt uczestnik akcji odpowiada w pełni. Zobowiązany jest do odpowiedniego jego konserwowania w trakcie użytkowania, dbałości o jego stan techniczny, a w razie przemoczenia czy zabrudzenia do zgodnego z instrukcją i przyjętą praktyką doprowadzenia do stanu początkowego.

W razie niezwrócenia sprzętu w określonym w drodze ustaleń terminie lub zwrócenia go w stanie uniemożliwiającym dalsze pełnowartościowe wykorzystanie, uczestnik akcji ponosi 100% kosztów naprawy, konserwacji lub wymiany sprzętu na nowy.

Stan uniemożliwiający dalsze pełnowartościowe użytkowanie oznacza sytuację kiedy zwracany sprzęt:
• jest zabrudzony, wilgotny, cuchnący;
• posiada uszkodzenia mechaniczne, np. rozdarcia, rozprucia, niemożliwe do rozwiązania węzły
•  jest niekompletny

W czasie trwania testu uczestnik Akcji powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do treści Poradnika dostępnego na stronach https://lesovik.eu. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie powierzonego sprzętu w sposób zagrażający życiu, zdrowiu, naruszających prawa innych osób lub dobre imię marki Lesovik.

Po zakończeniu testów uczestnik zobowiązany jest do publikacji opisu testów i nieodpłatnego przekazania organizatorowi materiałów fotograficznych, filmowych, pisemnych, wraz z nieodpłatnym prawem do wykorzystania ich w celach marketingowych.

Przed publikacją materiałów uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z organizatorem celem weryfikacji i autoryzacji publikacji.

Niewywiązanie się z obowiązku publikacji relacji według zapisów umowy lub brak przekazania ustalonych materiałów oznaczać będzie konieczność zapłacenia kary umownej w wysokości 50% wartości powierzonego sprzętu.

Dodatkowe warunki i zasady uczestnictwa w Akcji mogą być określone w drodze indywidualnych ustaleń między organizatorem a uczestnikiem.